Friday, November 18, 2005

Barangay Amerika

Barangay Amerika let everyone hear what is going on with Pin@ys in the US. Check out the people and the sights.

1 comment:

kyo suayan said...

Tatang,

Maraming salamat po sa pag-bangit ng Barangay Amerika sa inyong blog. Ini-imbita ko kayong mag cross-post ng inyong mga kwento sa website na ito.

Kyo Suayan
Barangay "Tanod"