Tuesday, November 22, 2005

A Letter From a Priest

Dear LSQC Alumni,

Ang sanggol sa sabsaban ay naging isang tao na
bukas-palad na itinalaga ang sarili bilang lingkod ng
Diyos, Manunubos at Manggagamot na dakila. Diyos
Siyang nagpakababa at naging aba tulad natin upang
hindi tayo mag-alinglangan o matakot na lumapit sa
Kanya. Siya ang “sanggol na hulog ng langit!”

Ang Diyos ay muling nagpaparamdam at nagpapaalala sa
atin ng Kanyang pakikibahagi sa ating pagkatao tuwing
mayroong mga tao na ibinabahagi ang kanilang panahon,
yaman o talino upang tulungan ang mga kapatid nating
kapus-palad at salat sa buhay.

Ang Diyos ay nakikipamayan sa atin tuwing naglalaan
tayo ng tulong para sa mga nangangailangan, kahit
isang kusing man lamang o isang basong tubig.

Dahil dito ako po ay kumakatok sa inyong mga puso para
sa kapakanan ng mga batang mahihirap na
nangangailangan ng inyong kagandahang loob upang
magkaroon sila ng isang masaya at makahulugang Pasko
sa taong ito. Ikaw sana’y maging “hulog ng Langit”
para sa kanila.

Mahigit na isang daang kabataan (100) ang
pagkakalooban natin ng tulong sa Paskong ito. Bakal
ang tawag sa kanila o mga BAtang KALye. At ngayon ay
may mga Pamikal o PAMIlyang KALye. Magkakaroon po
sila ng isang misa, isang salu-salo at pagkatapos ay
bibigyan sila ng regalo.

Umasa po kayo na anumang tulong ang inyong
ipagkakaloob ay tatanawin naming malaking utang na
loob. At ang Panginoong Jesus na isinilang na mahirap
ang siyang gaganti sa inyo at sa inyong mga mahal sa
buhay dahil sa inyong kagandahang loob.


Gumagalang,


Fr. Troy de los Santos, capuchino
Punong Lingkod

No comments: